Motie Van Esch/Teunissen over fossiele rest­warmte en rest­warmte uit biomassa-instal­laties niet langer aanmerken als hernieuwbare energie


20 mei 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat restwarmte uit de fossiele industrie volgens het Bouwbesluit 2019 meetelt in de minimumeis (Beng-3) voor het aandeel hernieuwbare energie,

Constaterende dat tevens aftapwarmte uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties op biomassa mee mag worden gewaardeerd als hernieuwbare energie,

Overwegende dat dit leidt tot een ongewenste lock-in, een langdurige afhankelijkheid van fossiele energiebronnen en biomassa,

Verzoekt de regering fossiele restwarmte en restwarmte uit biomassa-installaties niet langer aan te merken in bouwregelgeving als hernieuwbare energie,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, GL, BBB