Motie Van Esch over onder­zoeken met welke juri­dische middelen een einde kan worden gemaakt aan wegmeng­prak­tijken van gevaarlijk afval in brandstof


8 juli 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de ILT-rapportage uit 2018[1] laat zien dat in Nederland op grote schaal kankerverwekkende stoffen worden weggemengd in brandstoffen,

Constaterende dat dit, zoals de sector zegt, ‘op specificatie brengen’ van brandstoffen (ofwel het maximaal aanvullen met giftige stoffen) slechts is toegestaan omdat voldoende beschermende normen op open zee en in West-Afrika ontbreken,

Constaterende dat de TNO-rapportage uit 2021[2] laat zien dat de in Nederland gemengde brandstoffen gezondheidsschade en milieuschade veroorzaken in Afrika,

Van mening dat het onwenselijk is dat gevaarlijk afval wordt weggemengd in brandstoffen,

Verzoekt de regering te onderzoeken met welke (nationale) juridische middelen een einde kan worden gemaakt aan deze wegmengpraktijken bijvoorbeeld door een minimum norm op te stellen voor brandstoffen die geëxporteerd worden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


[1] Stookolie voor zeeschepen, autobrandstoffen voor West Afrika – Blended in the Netherlands

[2] Petrol fuel quality and its effects on the vehicle technology and environment


Status

Aangehouden

Voor

Tegen