Motie Thieme/Van Gent over een proef­gebied om de popu­la­tie­grootte van wilde zwijnen over meerdere seizoenen te monitoren


18 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zowel de Kamer als alle betrokken partijen aangeven dat het noodzakelijk is om tot een structurele oplossing te komen voor de problematiek rondom de wilde-zwijnenpopulatie in Nederland;

constaterende, dat wetenschappers van het onafhankelijk onderzoeksinstituut Alterra concluderen dat de drukjacht geen structurele oplossing vormt en pleiten voor een proef zonder afschot om zo ruimte te geven aan natuurlijke selectie;

constaterende, dat Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben aangegeven in gesprek te zijn over het instellen van een omheind proefgebied zonder afschot;

verzoekt de regering om een proefgebied aan te wijzen waar geen afschot van wilde zwijnen plaats zal vinden om zo de natuurlijke ontwikkeling in populatiegrootte over meerdere seizoenen te kunnen monitoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD