Motie Thieme/Pechtold over centrale coör­di­natie van alter­na­tieven voor dier­proeven


1 maart 2007

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat verschillende ministeries directe of indirecte verantwoordelijkheid vdragen voor dierproeven;
constaterende, dat er daardoor te weinig afstemming kan bestaan in de behartiging van de belangen van proefdieren en in de vormgeving van een effectief beleid ten aanzien van alternatieven voor dierproeven;
overwegende, dat onderzoekers, bedrijfsleven en proefdierdeskundigen aangeven dat veelbelovende initiatieven structureel niet kunnen worden ontplooid wegens een gebrek aan financiële middelen;
overwegende, dat centrale coördinatie onmisbaar is voor een krachtdadig alternatievenbeleid;
verzoekt de regering onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het instellen van een ministerie-overschrijdend budget voor de ontwikkeling en implementatie van proefdiervrije testen en het instellen van een centraal interdepartementaal coördinatiepunt voor dit onderwerp, en de Kamer hierover op de kortst mogelijke termijn te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Pechtold


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD