Motie Thieme over verhalen van de meer­kosten voor het geïso­leerd verplegen van patiënten op de sector


16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 30% van de varkenshouders en kalverhouders besmet is met de veegerelateerde MRSA-bacterie en hierdoor een risico vormt voor de volksgezondheid, met name bij ziekenhuisopname;

constaterende, dat veegerelateerde antibioticaresistentie een steeds groter probleem wordt in de humane gezondheidszorg en nu al heeft geleid tot hogere ziekenhuiskosten voor het geïsoleerd verplegen van patiënten die veegerelateerde MRSA hebben opgelopen;

constaterende, dat het huidige "search and destroy"-beleid van ziekenhuizen om MRSA-besmettingen in te dammen niet kan worden toegepast op veehouders omdat deze steeds weer in contact komen met de infectiehaard;

van mening, dat de veehouderijsector verantwoordelijk is voor de verspreiding van veegerelateerde MRSA en daarmee ook verantwoordelijkheid draagt voor de extra kosten die verbonden zijn aan het geïsoleerd verplegen van dragers van de veegerelateerde MRSA-bacterie;

verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze de meerkosten voor het geïsoleerd verplegen van patiënten die zijn geïnfecteerd met veegerelateerde MRSA, kunnen worden verhaald op de sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD