Motie Thieme over verbe­tering van de natuur­lijke weerstand en leef­om­stan­dig­heden van dieren in de veehou­derij


16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het explosief gestegen antibioticagebruik in de veehouderij grote risico's veroorzaakt voor de humane en veterinaire gezondheidszorg;

constaterende, dat verhoging van de natuurlijke weerstand en verbetering van de leefomstandigheden van dieren in de veehouderij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het antibioticagebruik;

verzoekt de regering met maatregelen te komen om de natuurlijke weerstand en leefomstandigheden van dieren in de veehouderij te verbeteren en de Kamer hierover binnen een halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, LVER, PVDD, SP, VVD

Tegen

CDA, CU, D66, PvdA, PVV, SGP