Motie Thieme over parti­ci­patie van Neder­landse finan­ciële instel­lingen in de Europese steun­ope­ratie


7 mei 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Nederlandse financiële instellingen zoals ABP en ING grote belangen hebben in Griekse staatsobligaties;

overwegende, dat deze instellingen hierdoor ook belang hebben bij overheidssteun aan Griekenland;

constaterende, dat genoemde instellingen vooralsnog niet bereid lijken te zijn tot participatie in de Europese steunoperatie;

verzoekt de regering alle betrokken instellingen alsnog te vragen tot het leveren van een substantiële bijdrage, bij gebreke waarvan toekomstige overheidssteun voor deze instellingen aan strengere voorwaarden gebonden zal worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVDD, SP

Tegen

CDA, CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD