Motie Thieme: oordeel over de ethische aanvaard­baarheid van het fokbeleid


30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging

constaterende dat het dierenwelzijnsbeleid gebaseerd is op het uitgangspunt dat het dier zich niet moet aanpassen aan het houderijsysteem maar dat het houderijsysteem is aangepast aan het dier,

verzoekt de regering om te komen tot een oordeel over de ethische aanvaardbaarheid van het fokken van zeugen met meer tepels, het doorfokken van melkkoeien voor een hogere melkgifte en het fokken van snelgroeiende vleeskippen en –kalkoenen ,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Ingediend

Voor

SP, D66, PVV, GL, PvdD, 50+Baaij

Tegen

VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, 50+Klein, GrBvK, VanVliet