Motie Thieme: hef de commissie stiekem op


28 januari 2016

Voorzitter,

Een debat over de commissie stiekem, blijft lastig vanwege het structureel stiekeme karakter van de commissie stiekem.

Ook blijft het onbevredigend dat er gelekt wordt uit de commissie stiekem, dat dat het lek niet boven is gekomen ondanks onderzoek van de Rijksrecherche en een parlementaire onderzoekscommissie.

Dat beschadigt het aanzien van het parlement en het vertrouwen van de burger in de politiek.

Natuurlijk kan de Kamer bij uitzondering en op haar verzoek incidenteel vertrouwelijk geïnformeerd worden.
Het structurele karakter van de commissie stiekem is echter ongewenst.

De stelselmatige geheimzinnigheid tussen kabinet en Kamer ondermijnt niet alleen het vertrouwen in de parlementaire democratie, maar ook de handelingsvrijheid van de Kamer als hoogste gezag.

Het kabinet kan op belangrijke thema’s de Kamer monddood maken via het belast verklaren van onderwerpen die op het initiatief van het kabinet in de Commissie Stiekem worden besproken.
Het is de taak van een volksvertegenwoordiger om in alle vrijheid informatie te vergaren en waar nodig te delen.
Een Kamerlid moet het kabinet te allen tijde om informatie kunnen vragen

De structurele zwijgplicht rond door het Kabinet verstrekte ‘geheime’ informatie, staat dat in de weg.

Om die reden dien ik de volgende motie in:

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen

Overwegende dat het stelselmatig vertrouwelijk informeren van de Kamer de onafhankelijke controlefunctie en de transparantie daarvan in de weg staat

Verzoekt het presidium de commissie stiekem op te heffen.

En gaat over tot de orde van de dag

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GrKuÖz, GrBovK

Tegen

SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, PVV, LidKlein, LidHouwers, LidVanVliet