Motie Thieme c.s. over opspo­rings-, hand­ha­vings- en sanc­tie­me­thoden bij grens­over­schrij­dende trans­porten


12 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse overheid beperkte bevoegdheden heeft om de misstanden met Nederlandse diertransporten in het buitenland op te sporen, te controleren en bij overtredingen te sanctioneren;

overwegende, dat ter voorkoming van misstanden bij de transporten met levende dieren juist grensoverschrijdende controle, handhaving en sanctiemogelijkheden nodig zijn;

verzoekt de regering binnen een halfjaar duidelijkheid te bieden over de opsporings-, handhavings- en sanctiemethoden die de Nederlandse overheid kan inzetten bij grensoverschrijdende transporten, de effectiviteit van de huidige methoden en de uitbreidingsmogelijkheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gent
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD