Motie Thieme c.s. over het Kroon­domein als proef­gebied voor het niet afschieten van wilde zwijnen


24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat wilde zwijnen een beschermde en niet-bejaagbare diersoort zijn;

constaterende, dat zowel grote terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer als dieren- en natuurbeschermingsorganisaties een proef met een afschotvrije zone voor wilde zwijnen toejuichen;

overwegende, dat alleen zo'n proef zicht zou kunnen bieden op de natuurlijke draagkracht van de Veluwe voor wilde zwijnen;

constaterende, dat het Kroondomein Het Loo een omrasterd gebied van 10.000 ha omvat waar niet wordt gejaagd op bejaagbare diersoorten en geen noodzaak geldt om te schieten op grote hoefdieren;

constaterende, dat binnen het Kroondomein vrijwel geen landbouw bedreven wordt en verkeersproblemen beperkt en reguleerbaar zijn;

verzoekt de regering er bij de Koninklijke houtvester en het Koninklijk Jachtdepartement op aan te dringen het Kroondomein aan te wijzen als proefgebied waarin wilde zwijnen niet geschoten worden voor een periode van vijf jaar, welke proef gemonitord wordt door onafhankelijke deskundigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Gerven
Braakhuis


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, VVD