Motie Thieme c.s. over een onaf­han­kelijk onderzoek naar het func­ti­o­neren van de Algemene Inspec­tie­dienst


1 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er vele signalen zijn dat de handhaving en prioritering door de Algemene inspectie Dienst niet naar behoren verlopen;

overwegende, dat de positie van de Algemene inspectie Dienst ten opzichte van het ministerie van LNV, waarbij het ministerie haar eigen regelgeving controleert, kan leiden tot mogelijke belangenverstrengeling;

overwegende, dat deze mogelijke belangenverstrengeling een objectief onderzoek naar het handhavingssysteem onmogelijk maakt wanneer dit intern wordt uitgevoerd;

verzoekt de regering om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het functioneren van de Algemene inspectie Dienst en daarbij aandacht te besteden aan de positionering ten opzichte van het ministerie van LNV,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Velzen
Van Gent
Van der Ham


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, PVDD, PVV, SP

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD