Motie Teunissen/Van Raan over rekenen met de werke­lijke uitstoot van houtige biomassa


8 juli 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging

constaterende dat het kabinet het rekenen met échte CO2-winst heeft omarmd in het Klimaatakkoord en in de reactie op het advies van de SER;

constaterende dat het kabinet, conform de aangenomen motie-Van Raan/Leijten (35 668 nr. 27), nu ook voornemens is om jaarlijks over de CO2-emissies van de bij- en meestook van biomassa te rapporteren;

constaterende dat de Europese Unie nog steeds niet rekent met de werkelijke uitstoot van houtige biomassa en deze als administratief nul beschouwt;

overwegende dat houtige biomassa hierdoor nog steeds als klimaatvriendelijke bron wordt aangemerkt;

verzoekt de regering, om er in Europa voor te pleiten om bij de herziening van RED II te rekenen met de werkelijke uitstoot van houtige biomassa,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Van Haga, JA21, Volt, BBB, BIJ1, Den Haan

Tegen

CDA, FVD, VVD, SGP