Motie Teunissen/Van Raan over houtige biomassa schrappen uit de herziene Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED II)


1 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet conform de aangenomen motieTeunissen/Van Raan in de EU zou pleiten om bij de herziening van de Richtlijn hernieuwbare energie te rekenen met de werkelijke uitstoot van houtige biomassa, maar hier tot nu toe geen gehoor aan heeft gegeven;

verzoekt het demissionaire kabinet tijdens de onderhandelingen over de herziening van de Richtlijn hernieuwbare energie uit te dragen dat houtige biomassa, mede op grond van de werkelijke emissies, geschrapt moet worden uit de Richtlijn hernieuwbare energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BIJ1, JA21, Van Haga, FVD, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

BBB, Volt, CDA, D66, CU, VVD, SGP