Motie Wassenberg: stop houtoogst uit Neder­landse bossen


5 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hout wordt geoogst in tweederde van de bossen van Staatsbosbeheer,

constaterende dat de inkomsten uit houtverkoop worden gebruikt voor het beheer van natuurgebieden en dat dit een perverse prikkel is om zo veel mogelijk hout te oogsten, ten koste van de biodiversiteit,

verzoekt de regering om een groter deel van deze bossen aan te merken als strikt natuurbos, waar geen bomen gekapt worden als verdienmodel,

verzoekt de regering Staatsbosbeheer voldoende middelen ter beschikking te stellen om haar natuurgebieden te beheren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg


Status

Ingediend

Voor

Tegen