Motie over wijziging van het Reglement van Orde inzake de aanwijzing en opdracht van en het verschaffen van inlich­tingen door de verkenners


1 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer wel de aanwijzing van kabinetsinformateurs en formateurs en het verschaffen van inlichtingen door een formateur of informateur zijn geregeld, maar niets is opgenomen over de aanwijzing van een of meer verkenners, de door hen uit te voeren opdracht en het vragen van inlichtingen aan de verkenners;

van mening dat ook de aanwijzing van een of meer verkenners transparant en volgens vaste procedures moet verlopen en de vaststelling van de door hen uit te voeren opdracht helder moet zijn;

spreekt uit dat het wenselijk is dat ook de aanwijzing van de verkenners, de wijze van vaststellen van de door hen uit te voeren opdracht en het verschaffen van inlichtingen door verkenners ordentelijk worden geregeld in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer;

verzoekt de commissie voor de Werkwijze om, met inachtneming van deze beraadslaging en de evaluatie van de kabinetsformatie, een voorstel te doen voor wijziging van het Reglement van Orde op dit punt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers, Kaag, Ploumen, Klaver, Ouwehand, Dassen, Azarkan en Hoekstra


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen