Motie over een herstelplan om de culturele sector sterker uit de crisis te laten komen


14 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de culturele en creatieve sector onevenredig hard is geraakt door de coronacrisis en de daaropvolgende noodzakelijke sluitingen;

overwegende dat de sector ondanks de huidige steunmaatregelen nog lange tijd nodig zal hebben om weer op het oude niveau terug te komen;

van mening dat het in het maatschappelijk en economisch belang van Nederland is om de culturele en creatieve sector zo snel mogelijk weer op zijn oude niveau terug te brengen en toe te laten groeien naar een sector die wendbaar en weerbaar is;

verzoekt de regering, in samenwerking met de culturele en creatieve sector en lokale overheden voorstellen te verkennen voor herstel om de sector sterker uit de crisis te laten komen, waarbij in ieder geval aandacht is voor een verbeterde arbeidsmarktpositie voor makers en zzp’ers, inclusief het naleven van de Fair Practice Code, het verstevigen van de sector in maatschappelijke vraagstukken en cultuureducatie, en het vergroten van het verdienvermogen met een financieel gezonde infrastructuur;

verzoekt de regering tevens, de Kamer over de stand van zaken vóór de begrotingsbehandeling cultuur 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wuite

Werner

Jasper van Dijk

Westerveld

Teunissen

Ploumen

Simons


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga

Tegen

PVV, FVD, VVD, JA21