Motie over de indi­ca­tieve niveaus voor grond­water dat gebruikt wordt voor de drink­wa­ter­voor­ziening


12 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het RIVM Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontrei-niging (INEV’s) voor de stoffen pfos, pfoa en GenX heeft vastgesteld voor grond en grondwater;

constaterende dat grondwater gebruikt wordt voor de drinkwatervoor-ziening;

overwegende dat de INEV’s die zijn vastgesteld voor grondwater dat gebruikt wordt voor drinkwatervoorziening aanzienlijk hoger liggen dan de indicatieve richtwaarden voor deze stoffen in het drinkwater zelf;

overwegende dat verdere verontreiniging van het grondwater risico’s oplevert voor de drinkwatervoorziening;

overwegende dat verdere verontreiniging van het grondwater tot gevolg heeft dat drinkwaterbedrijven nieuwe zuiveringsinstallaties moeten plaatsen of drinkwater moeten winnen uit andere winningsgebieden;

verzoekt de regering, de INEV’s voor de stoffen pfos, pfoa en GenX voor grondwater dat gebruikt wordt voor de drinkwatervoorziening gelijk te stellen aan de indicatieve richtwaarden die voor deze stoffen gelden in het drinkwater, e

n gaat over tot de orde van de dag.

Laçin
Van Brenk
Van Esch
Kröger


Status

Aangehouden

Voor

Tegen