Motie Ouwehand: sterf­te­cijfers veehou­derij centraal regi­streren en openbaar maken en doel­stel­lingen formu­leren voor terug­dringen sterfte


12 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er jaarlijks meer dan 30 miljoen dieren sterven in de stallen van de Nederlandse veehouderij: leghennen, hanen, leghenouderdieren, vleeskuikens, vleeskuikenouderdieren, opfok vleeskuikenouderdieren, biggetjes, zeugen, beren, fokvarkens, vleesvarkens, stierkalfjes, vaarskalfjes, melkkoeien, vaarsjes die worden opgefokt voor de melkveehouderij, vleeskalfjes, vleeskoeien, vaarskalfjes, stierkalfjes en pinken voor rundvleesproductie, fokstieren, lammetjes, melkschapen, schapen, rammen, geitenlammetjes, bokken, melkgeiten, pasgeboren vleeskonijntjes, gespeende vleeskonijnen, konijnen moederdieren (voedsters), fokrammen, kalkoenen, slachteenden, eenden ouderdieren, nertsen, nertsen moederdieren, nertsen reuen, waterbuffels, struisvogels, damherten en edelherten,

constaterende, dat de minister van LNV uitsluitend beleid wil ontwikkelen voor die diersoorten “waar veel discussie over is”: kalfjes, biggetjes en geitenlammetjes,

constaterende, dat dit beleid slechts bestaat uit het bepalen van ‘streefcijfers’ voor het terugdringen van de sterfte, waarbij die streefcijfers niet gebaseerd gaan worden op normen voor dierenwelzijn, maar op basis van de huidige praktijk in de betreffende veehouderijsectoren [1],

overwegende, dat de Algemene Rekenkamer al jarenlang harde kritiek heeft op het ministerie van LNV vanwege het overtreden van de meest basale regels voor deugdelijk beleid: het opnemen van concrete, afrekenbare doelen en het mogelijk maken dat de Kamer de uitvoering en de voortgang goed kan controleren,

verzoekt de regering de sterftecijfers van alle dieren in de veehouderij centraal te registreren en openbaar te maken,

verzoekt de regering concrete, afrekenbare en ambitieuze doelstellingen te formuleren voor het terugdringen van de sterfte (‘uitval’) van alle diersoorten in de veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS

Lees onze andere moties

Motie Graus en Wassenberg over borgen van het welzijn van alle noodhulpbehoevende dieren

Lees verder

Motie Wassenberg over het halen van de deadline van 1 januari 2020 voor het stoppen van overbevissing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer