Motie Ouwehand over waar­borging van de onaf­han­ke­lijkheid van de Dier­ex­pe­ri­men­ten­com­missie


5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Wet op de dierproeven slechts vereist dat een minderheid binnen de Dier Experimenten Commissie (DEC) niet in arbeidsverhouding staat tot de vergunninghouder aan wie advies wordt uitgebracht;

constaterende, dat de Wet op de dierproeven geen regels stelt ten aanzien van het arbeidsverleden van DEC-leden, waardoor deze in het verleden in dienst kunnen zijn geweest van de vergunninghouder;

van mening, dat onafhankelijkheid noodzakelijk is bij het verstrekken van adviezen over de toelaatbaarheid van dierproeven en dat de schijn van belangenverstrengeling te allen tijde voorkomen dient te worden;

verzoekt de regering met voorstellen te komen voor de waarborging van de onafhankelijkheid van DEC's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV