Motie Ouwehand over het inbrengen van thema's en doel­stel­lingen in de klimaat­on­der­han­de­lingen


23 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat onderzoekers van het Worldwatch Institute en het International Food Policy Research Institute waarschuwen dat landbouw en landgebruik te weinig aandacht krijgen in de strijd tegen klimaatverandering, terwijl voedselproductie, bosbouw en ander landgebruik samen verantwoordelijk zijn voor 30% van alle broeikasgasemissies;

constaterende, dat deze onderzoekers vijf landbouwthema’s benoemen die een plaats zouden moeten krijgen in de klimaatonderhandelingen, waaronder het behoud van natuurlijke habitats en het inkrimpen van de veestapel;

overwegende, dat het bereiken van een 2 gradenklimaatdoel significant goedkoper wordt wanneer wereldwijd een gezond, vleesarm dieet wordt gevolgd, waarmee de kosten van klimaatbeleid met maar liefst 50% zouden dalen;

voorts overwegende, dat het in 2050 te verwachten verlies aan biodiversiteit met een vijfde tot een derde deel kan worden voorkomen door een mondiale afname van vleesconsumptie;

van mening dat de goedkoopste manier om de klimaatverandering te beteugelen en biodiversiteit te behouden een belangrijke plaats zou moeten krijgen in de onderhandelingen over het klimaatakkoord;

verzoekt de regering de genoemde landbouwthema’s ruime aandacht te geven in de klimaatonderhandelingen en zich in te zetten voor doelstellingen op het gebied van vleesvermindering, een krimp van de veestapel en het behoud van natuurlijke habitats in het te sluiten klimaatakkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand over een Europees verbod op de nertsenfokkerij

Lees verder

Motie Ouwehand over pas op de plaatsmaken in de ontwikkeling van de sociaaleconomische criteria voor ggo's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer