Motie Ouwehand over gebruik­maken van het instru­men­tarium voor stik­stof­re­ductie dat de lands­ad­vocaat in de zomer van 2021 heeft gead­vi­seerd


19 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hoe langer de stikstofoverleggen duren, hoe slechter het gaat met de natuur en hoe moeilijker het wordt om de natuurdoelen nog te halen;

constaterende dat met het vertrek van verschillende boerenorganisaties van de provinciale overlegtafels een van de pijlers uit de stikstofaanpak uit het coalitieakkoord is weggevallen;

overwegende dat dit ingeperkte instrumentarium zal moeten worden aangevuld om de doelen te bereiken en de natuurcrisis te keren;

verzoekt de regering om gebruik te maken van het instrumentarium voor stikstofreductie dat de landsadvocaat in de zomer van 2021 heeft geadviseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga