Motie Ouwehand over een ambi­ti­euzer streven voor de daling van het gebruik van proef­dieren


15 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit de Wet op de dierproeven de verplichting voortvloeit om het aantal dierproeven op termijn te verminderen;

voorts constaterende, dat in de VWS-begroting voor 2008 de langetermijndoelstelling voor het gebruik van het aantal proefdieren is gesteld op 600.000 dieren in 2010, wat een daling betekent van nog geen 2% ten opzichte van 2005;

verzoekt de regering een ambitieuzer streven te formuleren ten aanzien van de daling van het aantal proevendieren en dit streefcijfer op te nemen in de kabinetsvisie alternatieven voor dierproeven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP