Motie Ouwehand: Nationaal teelt­voorstel gentech niet goed­keuren maar verbe­teren


27 mei 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorstel van de Europese Commissie waardoor lidstaten zelf kunnen besluiten om de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen te verbieden op hun grondgebied binnenkort in stemming komt,

overwegende dat het voorstel momenteel gebaseerd is op artikel 114 EU-Werkingsverdrag, welke gaat over de interne markt, terwijl een grondslag op artikel 192, die gaat over milieu, een veel sterkere juridische basis zou bieden voor het beperken van de teelt van ggo’s,

constaterende dat er nog een groot aantal ongedefinieerde details in het voorstel staat, waaronder ‘nieuwe objectieve omstandigheden’, waarvan ook het kabinet aangeeft dat het niet helder is wat hiermee wordt bedoeld,

van mening dat het voorliggende teeltvoorstel zo onvoldoende basis biedt voor een juridisch zekere beperking van ggo’s op (een gedeelte van) het grondgebied van EU-lidstaten,

verzoekt de regering niet in te stemmen met het voorliggende teeltvoorstel en in te zetten op een verbetering van bovengenoemde punten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, SGP

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, 50+, GrBvK, VanVliet