Motie Ouwehand: laat de strijd tegen klimaat­ver­an­dering altijd leidend te laten zijn boven het bevor­deren van econo­mische groei en vrij­handel


9 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie stelt dat het voorkomen van dramatische gevolgen door verandering van het klimaat een van de grootste prioriteiten van de EU is en dat het alles in het werk stelt om de uitstoot van broeikassen drastisch te verminderen,

constaterende dat de Europese Commissie tegelijkertijd vol inzet op het bevorderen van economische groei en het afsluiten van handelsakkoorden met andere landen, die een stijging van de CO2-uitstoot tot gevolg hebben,

overwegende dat in het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot maximaal 2 graden, met 1,5 graad als streefwaarde,

overwegende dat het bestrijden van klimaatverandering op gespannen voet staat met het bevorderen van vrijhandel, zeker wanneer deze vrijhandel meer productie en import van milieubelastende grondstoffen zoals schaliegas en teerzandolie met zich meebrengt,

verzoekt de regering de strijd tegen klimaatverandering altijd leidend te laten zijn boven het bevorderen van economische groei en vrijhandel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, ChristenUnie, GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SGP, 50PLUS, GrK├ľ, GrBvK, Houwers, Klein, Monasch, VanVliet