Motie Ouwehand: kom met een stevige actie­agenda voor bevor­deren van weidegang en verbe­tering van dieren­welzijn en –gezondheid voor kalf en koe


6 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de plannen om de voorspelde overproductie van mest te laten afnemen draconische maatregelen bevatten én leiden tot een nog verdere industrialisering van de melkveehouderij,

constaterende dat ook LTO beaamt dat de fosfaatreductieplannen leiden tot een vermindering van het dierenwelzijn en de diergezondheid,

spreekt uit dat de slacht van drachtige koeien moet worden voorkomen,

spreekt uit dat de pogingen om de melkveehouderij weer binnen het fosfaatplafond te laten produceren niet mogen leiden tot een verdere industrialisering van de melkveehouderij, noch tot toegenomen veetransporttijden,

verzoekt de regering een actieagenda op te stellen met stevige, afrekenbare doelstellingen en maatregelen voor het bevorderen van weidegang en verbetering van dierenwelzijn en –gezondheid voor kalf en koe, en de Kamer daarover voor maart 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PVV, Klein, Monasch

Tegen

VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, 50PLUS, D66, GrBvK, GrKÖ, Houwers, VanVliet