Motie Ouwehand:  inzich­telijk te maken of, en zo ja, hoe de verduur­zaming van de landbouw gere­a­li­seerd kan worden in het licht van vrije­han­dels­ak­koorden


1 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering doelen heeft gesteld voor verduurzaming van de landbouw, waaronder het doel om het dierenwelzijn te verbeteren tot het niveau waarop dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen,

constaterende, dat vrijehandelsakkoorden de beoogde verduurzaming van de landbouw in de weg kunnen staan,

verzoekt de regering inzichtelijk te maken of, en zo ja, hoe de verduurzaming van de landbouw gerealiseerd kan worden in het licht van vrijehandelsakkoorden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand

Diks


Status

Aangehouden

Voor

Tegen