Motie Ouwehand/Grashoff: tegen het huidige voorstel van de Europese Commis­sievoor criteria voor hormoon­ver­sto­rende stoffen te stemmen en zich met de genoemde landen in te zetten voor criteria die de gezondheid van mensen en dieren beter waar­borgen


29 juni 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat hormoonverstoorders al in zeer kleine hoeveelheden slecht kunnen zijn voor de gezondheid van mensen en dieren, en aandoeningen kunnen veroorzaken als neurologische ziekten, verschillende vormen van kanker, een ongunstig verloop van de zwangerschap, genitale misvormingen, obesitas en diabetes type II,

Overwegende, dat de Kamer door middel van motie 32793-261 al heeft gevraagd om een uitfasering van alle hormoonverstorende stoffen in onze leefomgeving,

Overwegende dat in Brussel op 4 juli aanstaande vergaderd en mogelijk gestemd wordt over EU-criteria om hormoonverstorende stoffen te identificeren,

Overwegende dat deze criteria nodig zijn om het reeds geldende verbod op hormoonverstoorders effectief in werking te laten treden,

Constaterende dat in de door de Europese Commissie gepresenteerde criteria een onevenredig zware bewijslast gevraagd wordt om hormoonverstorende stoffen als zodanig aan te merken en dat de volksgezondheid daardoor onvoldoende zal kunnen worden beschermd,

Constaterende dat de gepresenteerde criteria het bestaande verbod op hormoonverstoorders ondermijnen in plaats van het effectief in werking te laten treden,

Constaterende dat de meest toonaangevende artsen en wetenschappers op het gebied van hormoonverstorende stoffen de politiek oproepen niet in te stemmen met de voorliggende criteria omdat deze de gezondheid van mensen en dieren onvoldoende zullen beschermen,

Constaterende dat onder meer de Zweedse, Franse en Deense regeringen gehoor geven aan deze oproep,

Verzoekt de regering tegen het huidige voorstel van de Europese Commissie voor criteria voor hormoonverstorende stoffen te stemmen en zich met de genoemde landen in te zetten voor criteria die de gezondheid van mensen en dieren beter waarborgen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand
Grasfhoff


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, SP, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, CU, SGP