Motie Ouwehand: geen bezui­ni­gingen op de onder­steuning van Kamer­fracties


24 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Tweede kamer het hoogste orgaan in de Nederlandse democratie, als voornaamste taak heeft namens de bevolking de regering te controleren,

constaterende, dat op de verschillende ministeries 109.089 ambtenaren actief zijn op het terrein van beleidsondersteuning, terwijl het regeringsbeleid door volksvertegenwoordigers met minimale ondersteuning gecontroleerd moet worden,

constaterende, dat de Nederlandse volksvertegenwoordiging in vergelijking met ons omringende landen veel minder ondersteuning heeft en dat haar controlerende taak onder druk staat,

overwegende, dat leden van de Tweede kamer met een budget van minder dan €1,50 per Nederlander een Rijksbegroting moeten controleren van €260 miljard,

overwegende, dat betere controle op regeringsplannen en uitvoering van beleid kan leiden tot aanzienlijke besparingen en ondoordachte uitgaven van publiek geld kan voorkomen of terugdraaien,

verzoekt het Presidium, geen (verdere) bezuinigingen door te voeren op de ondersteuning van Kamerfracties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, PVV, SP, SGP