Motie Ouwehand: extra inves­teren in Natuur- en Mili­eu­edu­catie in het basis­on­derwijs


4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur adviseert om natuureducatie in het basisonderwijs nieuw leven in te blazen en dat additionele investeringen daarvoor noodzakelijk zijn,

constaterende, dat volgens de Rli de afstand tussen natuur en het dagelijkse leven van veel kinderen leidt tot vervreemding van de natuurlijke leefomgeving en tot onderbenutting van

mogelijkheden tot zelfontplooiing,

overwegende, dat onderzoek aantoont dat Natuur- en Milieueducatie de betrokkenheid bij natuur vergroot en zorgt voor duurzamer gedrag op latere leeftijd, waarmee het een belangrijke bijdrage levert aan verschillende doelstellingen van het kabinet op het gebied van een duurzame leefstijl, een gezonde leefomgeving en draagvlak voor natuur(beleid),

verzoekt de regering, in de begroting voor 2014 tegemoet te komen aan het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur om extra te investeren in Natuur- en Milieueducatie in het basisonderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie