Motie Ouwehand: de Kamer infor­meren over de moge­lijk­heden tot tussen­tijdse wijzi­gingen van Wet op de dier­proeven


5 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met de wijziging van de Wet op de dierproeven de gewijzigde Europese dierproevenrichtlijn (2010/63/EU) wordt geïmplementeerd,

overwegende, dat het wenselijk kan zijn de Nederlandse wet voor de bescherming van proefdieren in de loop der tijd aan te passen,

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de mogelijkheden tot tussentijdse wijzigingen van Wet op de dierproeven en de daartoe te volgen procedures in verband met de richtlijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, GroenLinks, SGP, CDA, ChristenUnie, 50+, D66, PvdA, SP

Tegen

VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer