Motie Ouwehand cs: Kom met een integrale popnota


2 juli 2015

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat popmuziek met alleen al 500.000 amateurbeoefenaars en een hoge, diverse participatie veruit de best bezochte en meest beoefende vorm van cultuur is,

Constaterende dat in het advies voor de Raad voor Cultuur nauwelijks aandacht aan popmuziek wordt geschonken

Constaterende dat daarmee geen recht gedaan wordt aan de positie die de popmuziek inneemt in het culturele en economische landschap,

Overwegende, dat een integrale visie vanuit de ministeries van OCW, V&J en EZ gewenst is om de positie van de popmuziek te versterken,

Verzoekt de regering een nota over popmuziek te schrijven waarin de positie van popmuziek voor het culturele en economische landschap duidelijk geschetst wordt, en aanbevelingen worden gedaan om die positie verder te verbeteren.

Ouwehand

J. v. Dijk

Bergkammp

Van DekkenStatus

Aangenomen

Voor

VVD, PvdA, SP, CDA, D66, GL, PvdD, GrK├ľ, Klein, VanVliet

Tegen

PVV, CU, SGP, 50PLUS, GrBvK, Houwers