Motie Ouwehand concretere voor­waarden dieren­welzijn in nota kring­loop­landbouw


11 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zowel het tweede paarse kabinet als het kabinet-Balkenende IV voor het welzijn van dieren in de veehouderij als doel stelde om uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn,

overwegende, dat het kabinet in de kringloopnota voor de landbouw stelt dat het dierenwelzijn moet worden “meegewogen” in beleidsvoornemens, plannen en voorstellen,

verzoekt de regering, concretere voorwaarden te stellen aan dierenwelzijn in de verdere uitwerking en uitvoering van de nota voor kringlooplandbouw,

verzoekt de regering, daarbij het doel om het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn in de veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga