Motie Ouwehand c.s. over vertaling van de afspraken uit het nieuwe Biodi­ver­si­teits­verdrag naar Neder­lands beleid


8 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat tijdens de afgelopen biodiversiteitstop in Nagoya een nieuw akkoord is bereikt over het beschermen van de wereldwijde biodiversiteit;

overwegende, dat hierin onder meer is afgesproken om een grote oppervlakte natuur te beschermen, om subsidies die de biodiversiteit schaden af te schaffen, om de waarde van natuur en biodiversiteit op te nemen in nationale begrotingen, om tot een eerlijke verdeling van toegang tot en opbrengsten van biodiversiteit te komen en om tegen 2020 alle landbouwgrond duurzaam te exploiteren, zodat de biodiversiteit behouden blijft;

overwegende, dat doelstellingen uit eerder overeengekomen biodiversiteitsverdragen tot nu toe niet zijn gehaald;

verzoekt de regering op korte termijn een plan van aanpak te presenteren waarin zij de afspraken uit het nieuwe biodiversiteitsverdrag vertaalt naar Nederlands beleid, zodat de doelstellingen dit keer wel binnen bereik komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
El Fassed
Wiegman-van Meppelen Scheppink
Van Veldhoven
Jacobi


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SGP, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, VVD