Motie Omtzigt/Ouwehand over een visie op de toekomst van de landbouw en de veehou­derij waarin duidelijk wordt aange­geven hoe de doelen zullen worden behaald


10 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering met geld uit het transitiefonds de Nederlandse landbouw en dan specifiek de veehouderij vergaand zal veranderen;

van mening dat het noodzakelijk is dat er een integrale aanpak komt om zowel de doelen te halen op het gebied van natuur, klimaat en waterkwaliteit, alsook op het gebied van voedselzekerheid, dierenwelzijn en het verdienmodel van boeren;

verzoekt de regering een visie op te stellen over de toekomst van de landbouw en veehouderij waarin helder staat hoe de doelen op het gebied van dierenwelzijn, natuur en klimaat in de landbouw, inclusief de kwaliteit van water, zullen worden behaald;

verzoekt de regering een visie op te stellen over het verdienmodel van boeren en de voedselzekerheid, die ook internationaal binnen de EU geborgd kan worden;

verzoekt de regering bij de plannen van het transitiefonds te borgen dat deze visies worden meegenomen en dat de verschillende doelen worden behaald;

verzoekt de regering daarbij tevens de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga, DENK

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, JA21

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s. over uitspreken tegen diepzeemijnbouw

Lees verder

Amendement Wassenberg over dat het verbod op het doden van dieren in ieder geval gaat gelden voor gehouden zoogdieren en ganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer