Motie niet toestaan jacht in Natura 2000-gebieden


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jacht een ernstig verstorend effect heeft op alle diersoorten in het gebied,

verzoekt de regering jacht in Natura 2000-gebieden niet toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten – Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen