Motie Kröger/Wassenberg: de groen­re­geling verruimen voor inves­te­ringen in proef­dier­vrije inno­vaties


18 januari 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat Nederland in 2025 wereldwijd koploper wil zijn in proefdiervrije innovatie;

Overwegende het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) in haar advies aangeeft dat deze doelstelling alleen kan worden gehaald als op alle fronten en door meerdere stakeholders wordt samengewerkt;

Van mening dat particuliere investeerders een bijdrage kunnen leveren aan deze versnelling door het investeren in proefdiervrije innovaties onder de groenregeling mogelijk te maken;

Verzoekt de regering in voorbereiding op een volgende wijziging van de groenregeling in overleg te treden met alle relevante partijen om te bezien op welke wijze investeringen in proefdiervrije innovaties mogelijk gemaakt kunnen worden, en tevens te onderzoeken welke belemmeringen moeten worden weggenomen om (particuliere) investeringen in proefdiervrije innovaties verder te stimuleren,

Verzoekt de regering de Kamer over de uitkomsten van dit overleg te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Wassenberg


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Beckerman: parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen

Lees verder

Motie Wassenberg:  aantal dieren in de intensieve veehouderij bij knelpunten beperken om de fijnstofuitstoot tot aanvaardbare proporties terug te brengen   en gaat over tot de orde van de dag,  

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer