Motie Jetten, Thieme e.a. verhoging budget onder­steuning parle­men­ta­riërs


19 september 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de toekomstbestendigheid van de representatieve democratie onder druk staat;

overwegende dat sterke, in de samenleving verankerde politieke partijen essentieel zijn voor het goed functioneren van de representatieve democratie;

overwegende dat het parlement voldoende ondersteuning dient te hebben om haar controlerende en volksvertegenwoordigende taken adequaat uit te oefenen;

voorts overwegende dat zowel de Staatscommissie Parlementair Stelsel als de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen constateren dat de financiële ondersteuning van deze politieke instituties momenteel te gering is omdeze rollen goed te kunnen vervullen en bovendien in vergelijking met andere landen relatief laag is;

verzoekt de regering in de begroting 2020 het budget voor de ondersteuning van parlementariërs structureel met 10 miljoen euro en de subsidie aan politieke partijen tot en met 2024 met 9 miljoen euro per jaar en daarna structureel met 5 miljoen euro te verhogen en de Kamer hierover inclusief budgettaire dekking voor de Algemene Financiële Beschouwingen over te informeren, waarbij dekking kan worden gevonden in structurele onderuitputting op de begroting BZK en inzet van de loon- en prijsbijstelling op de aanvullende post;

en gaat over tot de orde van de dag.

Jetten

Dijkhoff

Heerma

Segers

Kuzu

Krol

Thieme

Klaver

Asscher

Van der Staay

Van Kooten - Arissen


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, vKA

Tegen

PVV, FvD, SP