Motie Halsema/Thieme over een klimaat­neu­trale productie in 2020


10 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Planbureau voor de Leefomgeving erop wijst dat het klimaatbeleid voor de middellange en lange termijn onvoldoende reductie van broeikasgassen realiseert;

overwegende, dat klimaatneutrale productieprocessen essentieel zijn om de noodzakelijke reductie in broeikasgassen te bereiken;

overwegende, dat er in het kader van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen concrete stappen moeten worden gezet om uiterlijk in 2020 klimaatneutrale productieprocessen mogelijk te maken;

verzoekt het kabinet om met het bedrijfsleven harde MVO-afspraken te maken over het bereiken van een klimaatneutrale productie in 2020 en onwillige bedrijven uit te sluiten van overheidsopdrachten of rijkssubsidies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Halsema
Thieme


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD