Motie Dik-Faber&Wassenberg: Regie in een samen­han­gende aanpak bij de besteding van het geld voor gees­te­lijke zorg voor mensen die psychische klachten hebben over­ge­houden aan de aard­be­vings­pro­ble­matiek


12 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het onderzoek Gronings Perspectief, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, blijkt dat veel mensen het emotioneel zwaar hebben en kampen met gevoelens van onveiligheid, psychische problemen en gezondheidsklachten;

overwegende dat geld beschikbaar komt voor zorgprofessionals en geestelijke verzorgers voor de begeleiding van mensen die psychische klachten hebben overgehouden aan de aardbevingsproblematiek;

overwegende dat op dit moment gemeenten, GGD’s, kerken, huisartsen en zorgverzekeraars op hun eigen manier betrokken zijn bij geestelijke en psychische zorg;

overwegende dat het Gronings Perspectief belangrijke aanbevelingen doet op het punt van een integrale aanpak en regie,

verzoekt de regering in overleg met decentrale overheden in Groningen zorg te dragen voor regie ten behoeve van een samenhangende aanpak bij de besteding van het geld voor geestelijke zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

VVD, CDA, D66, SP, GL, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, SGP, DENK, FVD

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg: plan gericht op het signaleren, behandelen en zo mogelijk voorkomen van psychosociale problemen en gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning

Lees verder

Motie Van Raan: scenariovoorstellen in de Luchtvaartnota 2020-2040 waarbij luchtvaart teruggaat naar 300.000 vliegbewegingen per jaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer