Amen­dement Wassenberg over gasloos als nieuwe norm


25 januari 2018

Nr. 27

AMENDEMENT VAN HET LID wassenberg

Ontvangen 25 januari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel II, onderdeel N, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede onderdeel vervalt onderdeel a.

2. Het derde onderdeel komt te luiden:

3. Het zevende lid komt te luiden:

7. Indien zwaarwegende redenen van algemeen belang dit strikt noodzakelijk maken, kan een netbeheerder op verzoek voorzien in een aansluiting op het dichtstbijzijnde punt van het gastransportnet met een voor die aansluiting geschikte druk en voldoende capaciteit. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de vorige volzin.

3. Het vierde en vijfde onderdeel vervallen.

II

Na artikel XV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVa

Artikel 10, zesde lid, van de Gaswet zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van artikel II, onderdeel N, van deze wet is van toepassing op verzoeken om een aansluiting voor een bouwwerk waarvoor de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel N, van deze wet.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de aansluitverplichting vervalt. De gasnetbeheerder kan nog wel voorzien in nieuwe aansluitingen, maar alleen wanneer zwaarwegende redenen dit strikt noodzakelijk maken. Met dit amendement wordt gasloos de nieuwe norm, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw.

In de huidige wet heeft de gemeente geen rol in de motivering waarom wijken wel of niet aan het aardgasnet verbonden zijn of worden.

Logische consequentie van dit amendement is dat de gemeente geen rol speelt bij gasaansluitingen en dus niet hoeft te motiveren waarom wijken van het gasnet worden afgehaald, net zo min als dat onder de vigerende wetgeving het geval is. Gemeenten hoeven daardoor niet langer omstandig te motiveren waarom zij gasvrije wijken aanwijzen.

Bij amendement 23 van het lid Jetten c.s. is die motiveringsplicht voor de gemeenten wel aan de orde. Daarmee blijft gasaansluiting de norm in de bestaande bouw, waarvan alleen gemotiveerd kan worden afgeweken door gemeenten. Dat is een flinke drempel voor gemeenten om wijken gasvrij te maken.

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdA, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, GL, CU, SGP, DENK, FVD

Lees onze andere moties

Wassenberg c.s.: in overleg met het ABP erop aan dringen om niet langer te beleggen in de exploitant van de kerncentrales van Tihange en Doel

Lees verder

Amendement Wassenberg: netbeheerder krijgt de bevoegdheid een gasnet niet te vervangen in verband met de energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer