Amen­dement Van Raan over meer budget naar de Sociaal Creatieve Raad (Begroting I&W)


23 november 2020

35 570 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Nr. PvdD-01

AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN

Ontvangen 23 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 17 Luchtvaart van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000).

Toelichting

De indiener stelt voor om artikel 17 Luchtvaart uit de Infrastructuur en Waterstaat begroting te verlagen met €200.000 ten behoeve van het ondersteunen van de Sociaal Creatieve Raad.

De indiener is van mening dat een gedeelte van artikel 17 dat gaat naar onderzoek en training met betrekking tot Lelystad Airport overbodig is, aangezien de indiener vindt dat er een einde moet komen aan de alsmaar voortdurende groei van de luchtvaart in Nederland. De uitdaging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C vereist een sterke krimp van het vliegverkeer, zowel in Nederland als wereldwijd. Investeringen in de groei van luchthavens zijn daarom uit den boze en bovendien volledig overbodig omdat duurzame alternatieven zoals treinverkeer de plek innemen.

De indiener stelt voor om €200.000 te investeren in de Sociaal Creatieve Raad via de begrotingspost van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dient hiervoor een amendement in op de begroting van 2021 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII).

De Sociaal Creatieve Raad, bestaande uit creatieve professionals, richt zich op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals de uitdaging hoe de opwarming van de aarde beperkt kan worden tot 1,5°C. De leden van de Sociaal Creatieve Raad zijn culturele leiders, die maatschappelijke vraagstukken als systemische ontwerpopgaven aanpakken. Want voor een cultuurverandering zijn cultuurmakers nodig en voor het herontwerpen van maatschappelijke systemen kan onze maatschappij niet zonder ontwerpers.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan over meer budget naar de Sociaal Creatieve Raad (Begroting OCW)

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over het niet invoeren van de mondkapjesplicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer