Amen­dement Van Raan over meer budget naar de Sociaal Creatieve Raad (Begroting OCW)


23 november 2020

35 570 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. PvdD-01

AMENDEMENT VAN HET LID VAN Raan

Ontvangen 23 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 14 Cultuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000).

Toelichting

De indiener stelt voor om €200.000 te investeren in de Sociaal Creatieve Raad via de begrotingspost van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Sociaal Creatieve Raad, bestaande uit creatieve professionals, richt zich op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals de uitdaging hoe de opwarming van de aarde beperkt kan worden tot 1,5°C. De leden van de Sociaal Creatieve Raad zijn culturele leiders, die maatschappelijke vraagstukken als systemische ontwerpopgaven aanpakken. Want voor een cultuurverandering zijn cultuurmakers nodig en voor het herontwerpen van maatschappelijke systemen kan onze maatschappij niet zonder ontwerpers.

Zo kan de raad betrokkenheid en draagvlak bij burgers voor beleid verhogen, kan de raad nieuwe beloftevolle toekomstbeelden voor Nederland bedenken en gewenste gedragsveranderingen bevorderen. Daarbij kan de raad effectieve transities laten voortkomen uit domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Naast de waarde van nieuwe oplossingen voor vraagstukken die domeinoverstijgend zijn, is het stimuleren van deze werkpraktijk een enorme impuls aan het verdienvermogen van de individuele makers in het kunstenveld. Het biedt hen een nieuw verdienmodel in een groeimarkt.

Einstein zei al dat we een probleem niet kunnen oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. De raad zal de wereld vanuit een ander perspectief gaan bekijken om tot nieuwe handelingsmogelijkheden te komen.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden middels het amendement dat is ingediend op de begroting 2021 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) waarmee de middelen die bedoeld zijn voor onderzoek en training met betrekking tot Lelystad Airport op artikel 17 worden verlaagd.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over verminderen van het aantal vliegbewegingen van en naar Nederlandse luchthavens tot maximaal 300.000 per jaar

Lees verder

Amendement Van Raan over meer budget naar de Sociaal Creatieve Raad (Begroting I&W)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer