Amen­dement Van Raan over het per 2025 afschaffen van de vrij­stelling voor kolen­be­lasting voor elek­tri­ci­teits­op­wekking


11 oktober 2023

36 432

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN

Ontvangen 11 oktober 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I In artikel II worden na de aanhef twee onderdelen ingevoegd, luidende:

0A Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het derde tot en met het vijfde lid tot het tweede tot en met het vierde lid vervalt het tweede lid.

2. In het derde lid (nieuw) wordt «tot en met derde lid» vervangen door «en tweede lid».

1A In artikel 45, eerste lid, wordt «tot en met derde lid» vervangen door «en tweede lid».

II Artikel III wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel B komt te luiden:

B Artikel 44 vervalt. 2. Onderdeel C vervalt.


Toelichting

Met dit amendement wordt per 1 januari 2025 de vrijstelling van kolenbelasting voor het verbruik van kolen voor elektriciteitsopwekking afgeschaft. Afschaffing van deze vrijstelling van kolenbelasting heeft twee positieve gevolgen, zo blijkt uit de impactanalyse uitgevoerd door Berenschot voor het kabinet.

Ten eerste is afschaffing van kolenbelasting nodig om het prijsverschil met gasgestookte centrales te verkleinen. Dat is met name van belang nu het kabinet voornemens is om de input vrijstelling voor gascentrales verder aan te scherpen. Zonder de afschaffing van kolenbelasting is het effect dat kolencentrales relatief goedkoper worden, met meer inzet en CO2-emissies als gevolg.

Ten tweede zal afschaffing leiden tot een snellere groei van hernieuwbare elektriciteitsbronnen, waardoor de elektriciteitssector eerder klimaatneutraal wordt. Dit komt doordat de businesscase voor hernieuwbare opwek beter wordt. Duurzame productie, zoals wind en zon, of opslag zullen relatief goedkoper worden naarmate elektriciteit opgewekt door kolen duurder is. Dit stimuleert de ontwikkeling en uitrol van duurzame alternatieven waardoor de elektriciteitssector sneller klimaatneutraal kan worden.

Bij eerdere amendementen over dit onderwerp werd beargumenteerd dat dit kan interfereren met lopende van rechtszaken vanuit kolencentrales. Dit mag echter geen rol spelen in het nemen van de nodige maatregelen om onze klimaatdoelen te halen en is zelfs een heldere voortzetting van het eerder ingenomen standpunt van de regering dat kolencentrales moeten worden gesloten. De komende jaren wordt bepaald of we onze klimaatdoelen voor 2030 gaan halen. Het KEV heeft aangegeven dat we met een kleine marge op koers liggen, in het positieve scenario wanneer alles goed gaat wat goed moet gaan. Het afschaffen van deze vrijstelling is nodig om onze doelen te bereiken. Het niet halen van onze klimaatdoelen zal daarbij ook leiden tot nieuwe rechtszaken, niet vanuit de kolencentrales maar vanuit de Europese Commissie of klimaatbewegingen zoals de Urgenda zaak in 2019.

De wijziging vergt een implementatietermijn van 4 tot 18 maanden, blijkt uit de miljoenennota 2024, en daarom is gekozen om deze wijziging per 1 januari 2025 in te laten gaan. Indien blijkt dat deze datum niet gehaald kan worden, dan zou de implementatie datum opgeschoven worden naar 1 juli 2025.

Het budgettaire belang dat met dit voorstel is gemoeid, is € 71 miljoen voor 2025.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan over het per 2025 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor duaal en non-energetisch verbruik

Lees verder

Motie Akerboom/Bromet over onderzoeken hoe het areaal gangbare sierteelt beperkt kan worden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer