Amen­dement Van Raan over het per 2025 afschaffen van de vrij­stelling voor kolen­be­lasting voor duaal en non-ener­ge­tisch verbruik


11 oktober 2023

36 432

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN

Ontvangen 11 oktober 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II worden na de aanhef drie onderdelen ingevoegd, luidende:

0A

Artikel 32, onderdeel c, vervalt, onder verlettering van de onderdelen d tot en met m tot c tot en met l.

1A

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en derde lid vervallen, onder vernummering van het tweede, vierde en vijfde lid tot eerste, tweede en derde lid.

2. In het tweede lid (nieuw) wordt «eerste tot en met derde lid» vervangen door «eerste lid». 2AIn artikel 45, eerste lid, wordt «eerste tot en met derde lid» vervangen door «eerste lid».

II Artikel III vervalt.

Toelichting

Het fiscaal stimuleren van het gebruik van kolen past niet binnen de energietransitie en kost bovendien belastinggeld. Volgens het kabinet zal de afschaffing van de vrijstellingen resulteren in «een additionele prijsprikkel om in de staalproductie over te stappen op een productiemethode zonder gebruik van kolen.»

In het voorstel vanuit het kabinet wordt het jaartal 2028 aangehouden, terwijl de uitvoeringstoets aangeeft dat de maatregel beperkt complex is zonder personele gevolgen. Met dit amendement wordt het voorstel van het kabinet met 3 jaar versneld, naar 1 januari 2025, in lijn met het voorstel voor het afbouwen van de vrijstelling voor metallurgische en metallurgische procedés.

Het budgettaire belang dat met dit voorstel is gemoeid, is € 84 miljoen voor 2025.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Akerboom over het escalatiemechanisme in het kader van het NPLG voor het eind van 2023 naar de Kamer sturen

Lees verder

Amendement Van Raan over het per 2025 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer