Amen­dement Van Raan over het handhaven van de ener­gie­be­spa­rings­plicht


4 november 2020

Nr. PvdD-05

AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN


De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 9.500 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 9.500 (x € 1.000).

Toelichting

In de Wet milieubeheer is de energiebesparingsplicht vastgelegd: bedrijven zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Met ingang van 1 juli 2019 is de informatieplicht in werking getreden. Het RVO schat het aantal inrichtingen met een rapportageverplichting op 90.000.

Uit monitoringscijfers van RVO blijkt dat in oktober 2020, 52.500 (58%) bedrijfsvestigingen gerapporteerd hebben voor de informatieplicht en dat 42% van de inrichtingen geen informatie heeft verstrekt. Het decentrale bevoegd gezag moet de 37.500 (42%) bedrijfsvestigingen die nog niet gerapporteerd hebben bewegen dit wel te doen. Hiervoor zal toezicht en verdere beoordeling nodig zijn.

Alleen in 2020 en 2021 kunnen gemeenten en omgevingsdiensten gebruikmaken van de ondersteuningsregeling Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht, waardoor het tempo hoger zal zijn dan in de jaren daarna. Hiervoor is een subsidie beschikbaar van 9,5 miljoen euro. Om de inspanning van omgevingsdiensten te versnellen, stelt de indiener voor om een extra bedrag toe te voegen aan het budget voor de ‘bijdrage aan agentschappen, ZBO’s of medeoverheden’ ten behoeve van handhaving van de naleving van de energiebesparingsplicht door gemeenten, RVO, of omgevingsdiensten.

De dekking wordt gevonden uit de post Bevorderen Ondernemerschap (artikel 2).

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GKrol

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over stoppen met lopende subsidies op biomassa

Lees verder

Amendement Van Raan over het behouden van SDE+ gelden voor de energietransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer