Amen­dement Van Raan over het behouden van SDE+ gelden voor de ener­gie­tran­sitie


4 november 2020

35 570 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Nr. PvdD-02

AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN


De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 680.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 680.000 (x € 1.000).

Toelichting

In de Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de Wet opslag duurzame energie en klimaattransitie staat: “Alle inkomsten die met onderhavig wetsvoorstel worden beoogd, zijn nodig voor het bereiken van de doelstellingen van het Energieakkoord, het regeerakkoord en het Klimaatakkoord.” In de EZK-begroting wordt echter 680 miljoen euro uit de SDE+ gehaald ten behoeve van het ‘generale beeld’.

Dit amendement regelt dat de voorgestelde onttrekking van 680 miljoen uit de SDE+ naar de algemene middelen wordt teruggedraaid en deze naar de SDE++ wordt geschoven/verschoven.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan over het handhaven van de energiebesparingsplicht

Lees verder

Motie Ouwehand over een meldplicht voor bedrijven met een COVID-19-cluster

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer