Amen­dement Van Raan over het behouden van SDE+ gelden voor de ener­gie­tran­sitie


4 november 2020

35 570 XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021

Nr. PvdD-02

AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN


De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 680.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 680.000 (x € 1.000).

Toelichting

In de Memorie van Toelichting bij de Wijziging van de Wet opslag duurzame energie en klimaattransitie staat: “Alle inkomsten die met onderhavig wetsvoorstel worden beoogd, zijn nodig voor het bereiken van de doelstellingen van het Energieakkoord, het regeerakkoord en het Klimaatakkoord.” In de EZK-begroting wordt echter 680 miljoen euro uit de SDE+ gehaald ten behoeve van het ‘generale beeld’.

Dit amendement regelt dat de voorgestelde onttrekking van 680 miljoen uit de SDE+ naar de algemene middelen wordt teruggedraaid en deze naar de SDE++ wordt geschoven/verschoven.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen