Amen­dement Van Raan over het afschaffen van de vrij­stelling voor aardgas voor elek­tri­ci­teits­op­wekking


12 november 2021

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2021-2022

35 927

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Nr. 47

AMENDEMENT VAN HET LID van raan ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 24[1]

Ontvangen 9 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel XXIIA worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:

C

Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Vrijstelling van de belasting wordt verleend ter zake van de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en met zevende lid naar het tweede tot en met zesde lid.

3. In het vijfde lid (nieuw) wordt “, derde, vierde en vijfde” vervangen door “ tot en met vierde”.

D

Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt “derde” vervangen door “tweede”.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt “derde” vervangen door “tweede”.

E

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt “derde” vervangen door “tweede”.

2. In het derde lid wordt “derde” vervangen door “tweede” en “vierde en vijfde” vervangen door “derde en vierde”.

Toelichting

Belastingvrijstellingen op het verbruik van aardgas zijn fossiele subsidies die niet in de transitie naar duurzame energie passen. Met dit amendement wordt de vrijstelling voor aardgas voor elektriciteitsopwekking in de energiebelasting afgeschaft. Hiermee wordt tevens het verbruik van aardgas in een WKK-installatie voor elektriciteitsopwekking met een elektrisch rendement van minimaal 30 percent belast, met als gevolg dat ook het deel van het aardgasverbruik dat toe te rekenen is aan warmteopwekking met behulp van die WKK-installatie belast. De budgettaire opbrengst die met dit voorstel gemoeid is bedraagt naar schatting in 2023 € 100 miljoen.

Van Raan


[1] Vervanging in verband met wijziging in de toelichting.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, BIJ1

Tegen

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, GL