Amen­dement Van Raan over het afschaffen van de vrij­stelling van kolen­be­lasting voor het verbruik van kolen voor elek­tri­ci­teits­op­wekking


12 november 2021

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2021-2022

35 927

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Nr. 46

AMENDEMENT VAN HET LID van raan ter Vervanging van dat gedrukt onder nr. 23[1]

Ontvangen 9 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XXIIA worden voor onderdeel A twee onderdelen ingevoegd, luidende:

aA

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot tweede tot en met vierde lid.

2. In het derde lid (nieuw) wordt “eerste tot en met derde lid” vervangen door “eerste en tweede lid”.

bA

In artikel 45, eerste lid, wordt “artikel 44, eerste tot en met derde lid” vervangen door “artikel 44, eerste en tweede lid”.

Toelichting

Met dit amendement wordt de vrijstelling van kolenbelasting voor het verbruik van kolen voor elektriciteitsopwekking afgeschaft. Verrassend genoeg werd de in 2013 afgeschafte vrijstelling op 31 december 2015 opnieuw geïntroduceerd als compensatie voor het sluiten van kolencentrales. Dit was niet logisch, omdat het fiscaal stimuleren van het gebruik van kolen niet binnen de energietransitie past. Inmiddels is de klimaatcrisis ook verergerd, getuige het laatste IPCC-rapport, en zijn er ook aanvullende maatregelen genomen om kolen uit te faseren, zoals het verbod op kolen bij elektriciteitsopwekking en de extra reductiemaatregelen. Het in stand houden van de vrijstelling op kolenbelasting past niet bij deze inzet. Het Urgendadoel is niet gebaat bij de vrijstelling op kolenbelasting. Bovendien gaat het er een verkeerd en verwarrend signaal vanuit. Het in stand houden van de vrijstelling op kolenbelasting kost daarnaast veel belastinggeld. De budgettaire opbrengst die met dit voorstel gemoeid is bedraagt in 2023 € 85 miljoen.

Van Raan


[1] Vervanging in verband met wijziging in de toelichting.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP