Amen­dement Van Raan over een hoger tarief in de vlieg­be­lasting


12 november 2021

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2021-2022

35 927

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

Nr. 53

AMENDEMENT VAN HET LID van raan

Ontvangen 10 november 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel XXII worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:

E

Artikel 73, tweede lid, vervalt, alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid.

F

Artikel 77 komt te luiden:

Artikel 77

1. Het tarief bedraagt:

a. € 90,000 per passagier in de laagste reisklasse;

b. € 200,000 per passagier in de overige reisklassen.

2. Bij op voordracht van Onze Ministers vast te stellen algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop voor de toepassing van de tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, de reisklasse wordt vastgesteld.

3. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, bedraagt het tarief per passagier € 600,000 indien het vliegtuig een startgewicht heeft van meer dan 20.000 kilogram en plaats biedt aan minder dan 19 passagiers.

G

In artikel 90 wordt “77” vervangen door “77, eerste lid”.

II

Aan artikel XXVI, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  1. Artikel XXII, onder F, eerst toepassing vindt nadat artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2022 is toegepast.

Toelichting

De met de Wet vliegbelasting ingestelde vliegbelasting is een veel te kleine stap in de goede richting. De vastgestelde tarieven zullen weinig mensen aanzetten tot het kiezen van een meer duurzaam vervoersmiddel en zijn bovendien slechts een zeer beperkte weergave van de daadwerkelijke maatschappelijke kosten van het vliegverkeer.

Indien alle milieuschade en belastingvoordelen zouden worden doorberekend in de prijs, dan zou een gemiddeld vliegticket circa 63% duurder zijn dan nu het geval is. De indiener van dit amendement stelt daarom voor om de tarieven flink op te schroeven.

Naast de belasting op vliegtickets zijn aanvullende maatregelen nodig om de luchtvaartsector weer binnen de grenzen van het klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te brengen. Te denken valt aan o.a. een heffing op kerosine, een scherp CO2-budget voor de luchtvaartsector, het extra belasten van veelvliegers en het uit de markt halen van slots. Gecombineerd resulteren deze maatregelen in een stevige krimp van het aantal vliegbewegingen.

Dit amendement regelt een hoger tarief voor passagiers die in andere reisklassen reizen dan de laagste reisklasse. Ook voor passagiers van vliegtuigen van meer dan 20 ton en minder dan 19 passagiers geldt een hoger tarief. De indieners van dit amendement beogen daarmee het gebruik van privéjets extra te belasten.

Daarnaast regelt dit amendement dat ook voor transferpassagiers vliegbelasting moet worden betaald.

De vaststelling van de reisklasse voor de toepassing van deze tariefdifferentiatie zal worden uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.

Inflatiecorrectie vindt voor het eerst plaats in 2023.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, BBB, BIJ1

Tegen

Omtzigt, Den Haan, JA21, Volt, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, SP